NEWS
3 Nov 2022 STI INFORMATION

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

・展示期間:2022年11月5日~(土日のみ)  / Display starts from NOVEMBER 5th, 2022 - (Sat & Sun only)

・展示車 / Models on display
IMPREZA 22B STI version
IMPREZA WRC 1998(1998 Italia)
LEGACY RS 555 (1993 New Zealand) 
STI E-RA CONCEPT
S209