NEWS
18 Nov 2019 STI INFORMATION

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

・展示期間:2019年11月18日~  / Display starts on November 18th, 2019 -

・展示車 / Displaying models
 IMPREZA 22B STI version
 IMPREZA 555 (1996 Italia)
 IMPREZA WRC 1998(1998 Italia)
 IMPREZA WRC 2007
 IMPREZA WRC 2008
 LEGACY RS 555 (1993 New Zealand)